Obchodní podmínky

I.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Davida Kolaroviče, IČ: 87671778, Masarykovo nám. 2, 783 91 Uničov (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „zájemce“). Webové stránky poskytovatele jsou umístěné na internetové adrese www.dako-sluzby.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
 2. Poskytovatel zprostředkovává zájemcům klientelu v oblasti dopravy, strojírenského průmyslu, stavebnictví a dřevovýroby (dále jen „služba“).
 3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na podnikatele. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. V případě, že to bude poskytovatelem umožněno, může zájemce na základě registrace provedené na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zájemcem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zájemce svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zájemce poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Zájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatelem, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Služby poskytovatele je možné si objednat e-mailem na adrese info@dako-sluzby.cz či přes formulář na internetové adrese www.dako-sluzby.cz. Formulář se zájemci zobrazí až po registraci a úhradě paušální ceny za služby, která je specifikovaná v čl. 4 těchto obchodních podmínek.

IV.    CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTA

 1. Cenu za služby je možné uhradit následujícími způsoby:
  bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 107-4682760207/0100
 2. Zájemce je povinen uhrazovat cenu za služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zájemce uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zájemci daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. Až po úhradě ceny za služby je poskytovatel povinen zprostředkovat zájemci služby.
 5. V případě prodlení s úhradou ceny za služby se zavazuje zájemce uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Cena za služby a období, na něž bude uhrazena a za které je poskytovatel tedy povinen poskytovat služby, je uvedena na webových stránkách.
 7. Cena za služby je nevratná. Pokud zájemce uhradí cenu za služby a následně e-mailem nebo přes formulář službu neobjedná, cena za služby se nevrací. Stejně tak se cena za služby nevrací v případě výpovědi dané zájemcem.
 8. Na základě uhrazené ceny za služby je poskytovatel povinen poskytnout jednu službu.

V.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Poskytovatel je oprávněna k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 2. Zájemce i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu s poskytovatelem vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 3. Poskytovatel neodpovídá   za správnost, úplnost a aktuálnost služeb.

VI.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zájemce, může zájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII.   DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Strany se v souladu s ust. § 89a občanského soudního řádu, č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ze smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek bude obecný soud příslušný dle sídla poskytovatele.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese www.dako-sluzby.cz je chráněna právem vyplývajícím z duševního vlastnictví.
 5. Případné spory mezi poskytovatelem a zájemcem lze řešit také mimosoudní cestou.
 6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Uničov, Masarykovo nám. 2, adresa elektronické pošty info@dako-sluzby.cz, telefon 777 904 585.V Uničově dne 18.6.2021